BETINGELSER
Briefcase ApS

v19102020

1. Om Briefcase
Det overordnede mål for Briefcase ApS, CVR-nr.: 41168730, Højbro Plads 10, 1200 København K (”Briefcase / vi / os”) er, at give små virksomheder, frivillige foreninger og andre organisationer en hjælpende hånd med at holde styr på deres overholdelse af lovgivning og interne regler. Vores service består af en online platform, via briefcase.ai, som kan tilgås på abonnement, samt en række tillægsprodukter og -ydelser (samlet ”Løsningen”). Ud over Løsningen driver vi websitet briefcase.ai og en række andre websites og online kanaler (samlet ”Websites”), hvor vores brugere kan finde informationer og hjælp.

2. Om vilkårene
2.1 Disse vilkår (”Vilkårene”) gælder for brug af vores Løsning og Websites, og tiltrædes enten ved afkrydsning af accept på vores online bestillingsformular, ved at anvende Løsningen eller vores andre services eller ved anden tilkendegivelse om accept heraf. Vilkårene gælder mellem Briefcase og kunden (”Kunden / du / dig").
2.2 Advokater, administratorer og lignende kan herudover acceptere Vilkårene på andres vegne idet den der accepterer så indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden er blevet behørigt informeret om Vilkårene.
2.3 Løsning og Websites tilbydes udelukkende til erhvervskunder. Hvis du repræsenterer en virksomhed, en forening, et forbund eller anden organisation, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere Vilkårene på virksomhedens/organisationens vegne.
2.4 Disse Vilkår er gyldige fra den 19. oktober 2020 og erstatter alle tidligere versioner.
2.5 Vi kan til enhver tid ændre og opdatere Vilkårene samt øvrige abonnementsvilkår. De til enhver tid gældende Vilkår vil altid være tilgængelige på vores Websites. Varsling af ændringer vil ske på vores Websites, faktura, betalingsserviceoversigt, elektronisk post, SMS eller via almindelig post. Ganske uvæsentlige ændringer varsles alene på vores Websites. Ændrede Vilkår betragtes som accepteret ved Kundens fortsatte brug af Løsningen og/ eller Websites eller ved betaling af abonnement.

3. Brug af Løsningen
3.1 Mod betaling og overholdelse af Vilkårene, giver vi dig en tidsbegrænset og ikke-eksklusiv ret til at anvende Løsningen (”Brugsretten”). Brugsretten gælder udelukkende for dig, og Løsningen må ikke benyttes til at foretage databehandling eller ydelser for andre. Hver bruger skal benytte sit eget login, og du må derfor ikke dele et login.
3.2 Abonnementet til Løsningen kan ikke overdrages til tredjemand uden Briefcase’s forudgående, skriftlige accept.
3.3 Du er til enhver tid ansvarlig for, at din (og alle de brugere der er under din aftale med os) brug af Løsningen sker i overensstemmelse med Brugsretten. Du indestår for og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Løsningen, eller som bruger dit login.
3.4 Informationer, data og illustrationer, der udgør hele eller dele af Løsningen, må ikke deles med tredjeparter eller på nogen måde anvendes til at drive direkte eller indirekte konkurrerende virksomhed med Briefcase, herunder ved at videresælge indhold og dokumenter oprettet med Løsningen.
3.5 Du må ikke foretage ændringer i Løsningen, herunder men ikke begrænset til reverse engineering og dekompilering. Endvidere må du ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til eller med Løsningen (softwaren) eller benytte Løsningen til ulovlige eller ondsindede formål. Du er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af din data.

4. Priser og betaling
4.1 Vores gældende priser fremgår af briefcase.ai. Priserne er angivet eksklusiv moms medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Vi forbeholder os ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer ved at give meddelelse til Kunden eller ved opslag på vores Websites. Tillægsydelser og -produkter der ikke er omfattet af abonnement afregnes særskilt.
4.2 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremgår af abonnementsbetingelserne, opkræves abonnementsbeløbet forud for den valgte abonnementsperiode. Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af en abonnementsperiode. Herefter faktureres månedsvis forud, medmindre andet følger af individuel aftale eller Vilkårene.
4.3 Når du bestiller en abonnementsordning fra Briefcase giver du samtidig lov til, at vi løbende trækker abonnementsbeløb og eventuelle tillægsydelser på dit kort. Ved trækning på dit kort i forbindelse med abonnementsfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til den oplyste e-mail.

5. Abonnement og opsigelse
5.1 Brugsretten til Løsningen træder i kraft, når du har bestilt brug af Løsningen og dermed accepteret Vilkårene, og din betaling er gennemført. Løsningen tilbydes udelukkende virksomheder, foreninger og andre organisationer, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.
5.2 Abonnementet fornyes automatisk ved abonnementsperiodens udløb, medmindre opsigelse har fundet sted.
5.3 Du kan opsige og ændre dit abonnement i Løsningen under “Indstillinger”. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes. Hvis du beder os slette din konto, vil det blive betragtet som en opsigelse af dit abonnement. Ændring og opsigelse træder i kraft ved udløb af den igangværende abonnementsperiode.
5.4 Hvis vi ikke modtager rettidig betaling (eks. hvis du får nyt betalingskort og mangler at opdatere dine kortoplysninger) forbeholder vi os ret til at suspendere din konto indtil betaling har fundet sted. Vi sender eventuelle rykkere til den e-mail vi har fået oplyst af dig, og forbeholder os ret til at påregne renter og gebyrer efter gældende ret.
5.5 Vi kan opsige dit abonnement med 3 måneders varsel. I tilfælde af du træder i betalingsstandsning, går konkurs, lukker din forretning, eller på anden vis gør tegn til forretningsophør eller betalingsvanskeligheder, kan vi opsige dit abonnement med virkning fra udløb af den igangværende abonnementsperiode.

6. Drift og opdateringer
6.1 Løsningen udbydes som den er og forefindes uden andre garantier, afhjælpningsforpligtelser eller misligholdelsesforpligtelser end dem, der fremgår af Vilkårene.
6.2 Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Løsningen, men garanterer ikke for denne. Vi er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser pga. faktorer uden for vores kontrol såsom strømsvigt, fejl på udstyr, teleforbindelser, internetforbindelser eller lignende.
6.3 Medmindre andet er skriftligt aftalt med Kunden, yder vi ingen garanti for, at Løsningen opfylder Kundens specifikke behov, da Løsningen som udgangspunkt er en standardiseret løsning uden specialtilpasninger til den enkelte kunde. Vi garanterer heller ikke, at du kan benytte downloadede filer på din computer, og du er selv ansvarlig for at have den software tilgængelig, der kan åbne/læse relevante filer.
6.4 Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre på Løsningen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Løsningen og Websites for at kunne foretage opdateringer. Planlagte afbrydelser tilstræbes at blive foretaget om natten.
6.5 Data
6.6 Ved brug af Løsningen er Kunden ejer af og kan frit disponere over egne data i Løsningen. Kunden er dataansvarlig i forhold til upload og behandling af personoplysninger i Løsningen, og Briefcase er databehandler. Som del af Kundens aftale med Briefcase, er der indgået en databehandleraftale som indgår som bilag 1 til Vilkårene ("Databehandleraftale"), som indeholder de nærmere betingelser for behandling af personoplysninger.
6.7 Vores behandling af personoplysninger er endvidere dækket af vores privatlivspolitik, som kan findes på vores Websites, og er en integreret del af Vilkårene.
6.8 Hvis du ændrer dit abonnement kan det medføre, at du ikke længere har adgang til alle data. Vi opbevarer den data, så længe du aktivt bruger Løsningen, og du kan få adgang til den data igen ved at ændre eller tilkøbe adgang til Løsningen.
6.9 Kundedata slettes eller anonymiseres løbende efterhånden, som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Såfremt du ikke har anvendt Løsningen i 12 måneder, sletter vi dine data i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.
6.10 I Løsningen er der mulighed for at eksportere data, hvilket du accepterer skal være gennemført inden ophør af dit abonnement. Vi er berettiget til at opbevare data under og efter ophør af dit abonnement med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af Løsningen. Den data vi anvender er brugsdata fra Løsningen, teknisk information og trafikinformation såsom operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende samt kunde- eller brugergenereret data såsom varighed af sessioner, tilbagemeldinger, selskabsoplysninger og -historik og lignende).
6.11 Vi kan benytte data til at vedligeholde, udvikle og tilbyde Løsningen og yderligere tjenester samt markedsføring i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis der indgår persondata i vores behandling af data, sørger vi for at anonymisere, eller hvis anonymisering ikke er muligt på grund af tekniske eller praktiske begrænsninger, implementerer vi alternative kompenserende sikkerhedstiltag for at sikre gældende lovgivning.
6.12 Vi kan dele data med andre selskaber som Briefcase ejer, er ejet af, eller er under samme ejerskab som under samme betingelser og begrænsninger som beskrevet i Vilkårene.
6.13 I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning kan vi give tredjemand og myndigheder adgang til data i forbindelse med dom, myndighedskrav, konkurs, dødsfald eller lignende.6.14 Ved din betaling til os behandles dine personoplysninger af de betalingstjenester, som anvendes. Denne behandling er underlagt betalingstjenesternes vilkår og betingelser.

7. Immaterielle rettigheder
7.1 Vi har og skal beholde den fuldstændige ophavsret, adkomst og enhver anden rettighed og immateriel rettighed til Løsningen samt alt materiale på Websites og i Løsningen samt materiale som er udleveret til Kunden.
7.2 Du overdrages ingen immaterielle rettigheder til Løsningen eller andet materiale. Al brug af vores rettigheder kræver vores forudgående skriftlige samtykke.
7.3 Hvis der som led i kundens brug af Løsningen dannes, opstår eller skabes ideer, funktioner, dokumenter, tekststykker, billeder, illustrationer eller andet materiale, hvad enten det sker på foranledning af Kundens ønsker eller vores videreudvikling eller tilpasning til Kundens behov, skal Briefcase være ene rettighedshaver til alle eventuelle rettigheder, som på nogen måde kan beskyttes eller defineres som immaterielle rettigheder under gældende lovgivning. Kunden er ikke berettiget til betaling af royalties eller andre økonomiske rettigheder.
7.4 Du har og skal beholde den fuldstændige ophavsret, adkomst og enhver anden rettighed til alle data og materialer, som du uploader i Løsningen. For at vi kan drive Løsningen forsvarligt og levere vores services, giver du tilladelse og global licens til os og vores underleverandører til din data og det materiale du uploader. Du indestår for, at det materiale der uploades ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med gældende lovgivning eller anden regulering.

8. Underleverandører og overdragelse
8.1 Vi forbeholder os ret til frit at overdrage vores rettigheder og forpligtelser overfor dig til et koncernforbundet selskab eller tredjemand.
8.2 Vi har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. Listen over de underleverandører, som vi anvender til databehandling, kan du finde på briefcase.ai.

9. Ansvar
9.1 Briefcase fraskriver sig ethvert ansvar i relation til Vilkårene, services eller brug af Løsningen og Websites, uanset om det opstår i eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.
9.2 Vi er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser i Løsningen eller nedbrud i strømforsyning, internetforbindelse, systemskader (både fysisk som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for vores kontrol. Vi er heller ikke ansvarlige for tredjepartsløsninger, der tilbydes i og/eller integreres med Løsningen, og vi kan derfor hverken holdes ansvarlig for informationer og/ eller resultaterne, som findes eller genereres via de tredjepartsløsninger, eller for tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet i de tredjepartsløsninger.
9.3 Kundens maksimale erstatningsansvar kan aldrig overstige et beløb svarende til den samlede betaling for Kundens brug af Løsningen de forudgående 12 måneder før en skadegørende omstændighed. Tilsvarende kan Briefcase’s maksimale erstatningsansvar overfor Kunden aldrig overstige et beløb svarende til de samlede betalinger Briefcase har modtaget i de 12 måneder, der går umiddelbart forud for en eventuel skadegørende omstændighed. Hvis Vilkårene ikke har været i kraft i 12 måneder, opgøres Briefcase’s maksimale erstatningsansvar forholdsmæssigt på baggrund af den af Briefcase modtagne betaling i den periode, som Vilkårene har været i kraft.
9.4 Briefcase leverer som led i Løsningen adgang til en række værktøjer, notifikationer, dokumenter, templates osv.. Selvom disse værktøjer, notifikationer, dokumenter, templates osv. er udarbejdet med henblik på at bistå Kunden med at overholde gældende lovgivning og praksis, er disse værktøjer, notifikationer, dokumenter, templates osv. udelukkende vejledende og til inspiration, og Briefcase er ikke ansvarlig for, at de tilgængelige værktøjer, notifikationer, dokumenter, templates er udformet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi og vores samarbejdspartnere kan derfor ikke stilles til ansvar herfor.
9.5 Ingen information i Løsningen og på Websites skal betragtes som juridisk, økonomisk eller ledelsesmæssig rådgivning eller ydelse. Sørg for at tjekke alle detaljer og kontakt en rådgiver om din aktuelle situation for at få specifik rådgivning.
9.6 Briefcase kan aldrig holdes ansvarlig for Kundens indirekte tab eller følgeskader opstået i forbindelse med anvendelsen af Løsningen eller Websites herunder for driftstab, tab af profit, tab og/eller retablering af data, tab af goodwill samt andre former for følgeskade. Briefcase er desuden ikke ansvarlig for tab opstået som følge af, at Kunden ikke har haft mulighed for at anvende Løsningen, uanset årsagen hertil og uanset om Briefcase har været adviseret om muligheden for, at et sådant tab kunne indtræde.
9.7 Briefcase fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, der kan henføres til Kundens egen opkobling til Løsningen, herunder manglende internetadgang, systemnedbrud eller andre forhold vedrørende Kundens it-udstyr, programmel og browser mv.

10. Referencekunde
10.1 Medmindre andet aftales, er Briefcase berettiget til at anvende Kundens navn og logo på sin hjemmeside som en referencekunde. Såfremt Briefcase indhenter kundecitat fra Kunden til visning på Briefcase’s hjemmeside eller i andet materiale, kan Kunden til enhver tid og uden krav til begrundelse herfor kræve sådan et citat fjernet.

11. Lovvalg og værneting
11.1 Vilkårene og andre eventuelle supplerende aftaler mellem parterne er undergivet dansk ret, uanset hvad der måtte følge af internationale privatretlige regler.
11.2 Såfremt der mellem parterne opstår uenighed om et juridisk eller teknisk spørgsmål, som udspringer af Vilkårene eller en eventuel supplerende aftale, skal parterne forsøge at løse tvisten ved forhandling.
11.3 Hvis tvisten ikke løses mindeligt ved forhandling, skal tvisten afgøres ved Byretten i København.